МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТРЕНІНГУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ – ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Оксана ШЕМЧУК Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-0641-0313
Ключові слова: професійне мислення, жінки-військовослужбовці, професійна діяльність

Анотація

На основі проведеного аналізу класифікацій тренінгів, змісту та механізмів тренінгового впливу, технік і форм його проведення, автором зроблено акцент саме на професійно-психологічному тренінгу, який спрямований на формування, розвиток, корекцію у суб’єкта необхідних професійних якостей, на засвоєння у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України специфічних професійних знань, умінь, навичок, на корекцію установок, розвиток особистісних якостей через інтеріоризацію особливостей професійного середовища, об’єктів і особливостей взаємодії з ним професіонала. Доведено, що професійно-психологічний тренінг, як навчально-розвивальна технологія, має на меті сформувати у суб’єкта діяльності професійні знання та вміння, в творчому, спрямованому на вирішення інноваційних проблем процесі, з відсутніми готовими рішеннями. При цьому від учасників такий тренінг вимагає ініціативи, активності, винахідливості, умінь здійснювати продуктивну спільну діяльність. Викладено авторську прoгрaму тренінгу, що  складається зі вступної частини, 4-х блоків, заключної частини, основними завданнями якої визначено розвиток у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України: 1) змістових аспектів мисленнєвих процесів: здатності охоплювати різні прояви предмету діяльності, розширення мисленнєвого діапазону, уміння бачити проблему, розширення та поглиблення поглядів на її сутність, здатності аналізувати, узагальнювати, виділяти головне тощо; співвідносити вектор мисленнєвої діяльності з рівнем операціоналізації набутих професійних знань (глибина, дієвість, адекватність, гнучкість, повнота, структурованість) для конкретної ситуації або проблеми; розвиток оригінальності, спонтанної активності, швидкості тощо; 2) мотиваційних основ досягнення професійної успішності, військово-професійної спрямованості та інтересу до прикордонної діяльності тощо; 3) навичок психологічної саморегуляції, нейтралізації афективних переживань, розвиток стресостійкості та адаптивного потенціалу, організаторських умінь та комунікативних навичок; формулювання професійних цілей, проектування значущих умов їх досягнення тощо; 4) ініціативності, почуття особистісної причинності; стимулювання потреби особистісно-професійного саморозвитку, професійної самореалізації; навичок відрефлексування власних можливостей тощо.

Біографія автора

Оксана ШЕМЧУК, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Здобувач

Посилання

Робоча навчальна програма підготовки молодших інспекторів прикордонної служби 2 категорії з терміном підготовки 3 місяці у Головному центрі підготовки особового складу. Черкаси : Гол. ц-тр підгот. о/с ДПСУ ім. г-л/м-ра І. Момота. 2018. 55 с.

Робоча навчальна програма підготовки за спеціальністю «Молодший інспектор прикордонної служби» в рамках проекту «Нове обличчя кордону». Черкаси : Гол. ц-тр підгот. о/с ДПСУ ім. г-л/м-ра І. Момота. 2018. 82 с.

Лефтеров В. О. Теорія прогресивної транс психічної маніпуляції у тренінгу. Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. праць. 2010. Вип.7. С. 275–285.

Лефтеров В. А. Типовая программа тренинга Коммуникация – Стресс – Безопасность: Методико-технологический алгоритм. Донецк : ДЮИ МВД Украины, 2004. 40 с.

Мороз Л. І. Основи професійно-психологічного тренінгу : навч. посібник. Київ : 2004. 130 с.

Мороз Л. І. Професійно-психологічний тренінг у становленні особистості фахівця (на прикладі працівників ОВС) : монографія. Івано-Франківськ : ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2007. 312 с.

Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання : навч. посіб. Київ. : «Центр учбової літератури», 2014. 250 с.

Федорчук В. М. Тренінг – інструмент особистісного зростання особистості. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць КПНУ ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2010. Вип. 9. С. 690–700.

Вачков И. В. Психология тренинговой работы: содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. Москва : Эксмо, 2007. 416 с.

Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг, как инструментальное действие. Санкт-Петербург : Речь ; Москва : Смысл, 2002. 80 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва : МГУ, 1996. 308 с.

Потапчук Є. М. Педагогічні методи моделювання психологічних факторів оперативно-службової діяльності прикордонників. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2011. № 57. С. 65–68.

Прикладні аспекти військової психології : навчальний посібник / колектив авторів; за заг. ред. В. І. Осьодла. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 236 с.

Ягупов В. В. Військова дидактика : навч. посіб. Київ: ВПЦ «Київський ун-т», 2000. 400 с.

Психогимнастика в тренинге. Под. редакцией Н. Ю. Хрящевой. Санкт-Петербург : Речь, Институт Тренинга, 2006. 256 с.

Як планувати власну професійну кар’єру: методичні рекомендації / Байдулін В. Б., Злочевська Л. С., Торчевська Н. В. Київ : ІПТО НАПН України, 2019. 80 c.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

(2018). Robocha navchalna prohrama pidhotovky molodshykh inspektoriv prykordonnoi sluzhby 2 katehorii z terminom pidhotovky 3 misiatsi u Holovnomu tsentri pidhotovky osobovoho skladu [Curriculum for junior borderin spectors of the 2nd categorywith a training period of 3 month sat the Main Personnel Training Center]. Cherkasy : Hol. ts-tr pidhot. o/s DPSU im. h-l/m-ra I. Momota. 55 s. [in Ukrainian].

(2018). Robocha navchalna prohrama pidhotovky za spetsialnistiu «Molodshyi inspektor prykordonnoi sluzhby» v ramkakh proektu «Nove oblychchia kordonu» [Work program of training in the specialty "Junior Border Inspector" with in the project "New Frontier Face"]. Cherkasy: Hol. ts-trpidhot. o/s DPSU im. h-l/m-ra I. Momota. 82 s. [in Ukrainian].

Lefterov V. O. (2010). Teoriia prohresyvnoi trans psykhichnoi manipuliatsii u treninhu. Problemy ekstremalnoi ta kryzovoi psykholohii [The theory of progressive trans psychic manipulation in training]: zb. nauk. prats. Vyp.7. S. 275–285. [in Ukrainian].

Lefterov V. A. (2004). Tipovaya programma treninga Kommunikatsiya – Stress – Bezopasnost' [Typical training program Communication – Stress – Safety: Methodological and Technological Algorithm]: Metodiko-tekhnologicheskiy algoritm. Donetsk: DYuI MVD Ukrainy. 40 s. [in Russian].

Moroz L. I. (2004). Osnovy profesiino-psykholohichnoho treninhu [Fundamentals of professional-psychological training: study]: navch. posibnyk. Kyiv. 130 s. [in Ukrainian].

Moroz L. I. (2007). Profesiino-psykholohichnyi treninh u stanovlenni osobystosti fakhivtsia (naprykladi pratsivnykiv OVS) [Professional-psychological trainingin the formation of the personality of a specialist (for example, employees of the police department)]: monohrafiia. Ivano-Frankivsk : ZAT «Nadvirnianska drukarnia». 312 s. [in Ukrainian].

Fedorchuk V. M. (2014). Treninh osobystisnoho zrostannia [Training for personal growth]: navch. posib. Kyiv : «Tsentr uchbovoi literatury». 250 s. [in Ukrainian].

Fedorchuk V. M. (2010). Treninh – instrument osobystisnoho zrostannia osobystosti. Problemy suchasnoi psykholohii [Training - a tool for personal growth of personality]: zb. nauk. prats KPNU im. I. Ohiienka, In-tupsykholohiiim. H. S. Kostiuka APN Ukrainy. Vyp. 9. S. 690–700. [in Ukrainian].

Vachkov I. V. (2007) Psikhologiya treningovoy raboty: soderzhatel'nye, organizatsionnye i metodicheskie aspekty vedeniya treningovoy gruppy [Psychology of training work: substantive, organizational and methodological aspects of conducting a training group]. Moskva : Eksmo. 416 s. [in Russian].

Zaytseva T. V. (2002). Teoriya psikhologicheskogo treninga. Psikhologicheskiy trening, kak instrumental'noe deystvie [Theory of psychological training. Psychological training as an instrumental action]. Sankt-Peterburg : Rech'; Moskva : Smysl. 80 s. [in Russian].

Markova A. K. (1996). Psikhologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moskva : MGU. 308 s. [in Russian].

Potapchuk Ye. M. (2011). Pedahohichni metody modeliuvannia psykholohichnykh faktoriv operatyvno-sluzhbovoi diialnosti prykordonnykiv [Pedagogical methods of modeling of psychological factors of border guards operational activity]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. № 57. S. 65–68. [in Ukrainian].

Prykladni aspekty viiskovoi psykholohii [Applied aspects of military psychology] (2015): navchalnyi posibnyk / kolektyv avtoriv; za zah. red. V. I. Osodla. Kyiv : NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho. 236 s. [in Ukrainian].

Yahupov V. V. (2000). Viiskova dydaktyka [Military didactics]: navch. posib. Kyiv : VPTs «Kyivskyi un-t». 400 s. [in Ukrainian].

(2006). Psikhogimnastika v treninge [Psycho-gymnastics in training]. Pod. Redaktsiey N. Yu. Khryashchevoy. Sankt-Peterburg : Rech', Institut Treninga. 256 s. [in Russian].

(2019). Yak planuvaty vlasnu profesiinu karieru [How to plan your own professional career]: metodychni rekomendatsii / Baidulin V. B., Zlochevska L. S., Torchevska N. V. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy, 80 s. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті