АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНО РОЛЬОВИХ ВИМОГ ДО ОСОБИСТОСТІ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА ТА МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА У СТРУКТУРІ ЙОГО СЛУЖБОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • Олег ШИНКАРУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4499-8282
Ключові слова: офіцер-прикордонник, професійно-рольові вимоги, професійні функції, професійно-психологічна компетентність, службово-професійна компетентність, особистісні якості, психологічні знання

Анотація

У сучасних умовах загострюється протиріччя між необхідним об’ємом відповідних психологічних знань, умінь і навичок, що систематично ускладнюються, та часом, який відводиться на їх формування під час освітнього процесу в умовах навчання у вищому військовому навчальному закладі. У статті на основі аналізу професійних ролей та функцій офіцера-прикордонника виділено низку професійно-рольових вимог до його особистості, які дозволять підвищити ефективність професійної діяльності. Крім того, автором аналізуються особливості професійної діяльності офіцерів Державної прикордонної служби України та встановлюється місце психологічного компонента у структурі їх службово-професійної компетентності. У статті здійснено аналіз специфічних вимог до особистості офіцера-прикордонника зумовлених завданнями та функціями, що доводиться виконувати під час професійної діяльності, яка має свої особливості, пов’язані з екстремальними та особливими умовами. Офіцер-прикордонник здійснює керівництво людьми і колективами, проводить планування службово-професійної діяльності та прогнозування її результатів, приймає логічно обґрунтовані та адекватні рішення, здійснює постановку цілей і завдань підлеглим прикордонникам, організовує і координує сумісну діяльність підлеглого особового складу і прикордонних підрозділів, здійснює контроль виконання поставлених завдань та їх санкціонування, формує соціально-психологічний клімат прикордонного колективу, здійснює психологічний та соціально-психологічний вплив на підлеглих, сприяє збереженню психологічного здоров’я підлеглих прикордонників і здійснює профілактику їх психічних і соматичних захворювань, проводить психологічну роботу з тими, хто потребує психологічної допомоги, здійснює психокорекцію та психодіагностику. У статті автором визначається, що сукупність професійно-важливих психологічних знань і умінь, необхідних для ефективного вирішення професійних завдань в поєднанні з особистісними якостями офіцерів-прикордонників утворюють професійно-психологічну компетентність, яка є ключовою у структурі професійної компетентності та входить до її складу на рівні із службово-професійною компетентністю.

Біографія автора

Олег ШИНКАРУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор, ректор

Посилання

Білявець С. Я. Методична система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово–спеціальних дисциплін: автореф. дис. канд.. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2019. 40 с.

Боровик Л.В. Зміст психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників та її зв’язок з психологічною та педагогічною компетентностями. Науковий огляд: науковий журнал.. Київ, 2018. №7(50). С.75-88.

Горбатько К. М. Формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед наук: 13.00.04. Хмельницький, 2018. 249 с.

Грязнов І. О. Система морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників: монографія. Хмельницький: НАДПСУ, 2004. 370 с.

Іщенко Д. В. Деякі аспекти удосконалення кадрового забезпечення охорони державного кордону у 2005 році. Науковий вісник НАДПСУ. 2005. №2. С.31-36.

Максименко С. Д. Морально-психологічне забезпечення службової діяльності Прикордонних військ України: підручник. Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 2001. 448 с.

Торічний О. В. Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання: монографія. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2012. 536 с.

Військове виховання: історія, теорія та методика: навчальний посібник./ під заг. ред. В. В. Ягупова. Київ, 2002. 560 с.

Сафін О. Д. Психологія управлінської діяльності командира: навч. посіб. Хмельницький: АПВУ, 1997. 149 с.

Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом. Москва: Наука, 1977. 356 с.

Бляхман Л. С. Организация управления предприятием. Москва: Наука, 1983. 268 с.

Foxon M. Training Manager Competencies: The standards (3rd Ed.) / M. Foxon, R. C. Richey, R. C. Roberts, T. W. Spannaus Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology, 2003. 177 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bilyavets S. Ya. (2019). Metodychna systema formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia viiskovo–spetsialnykh dystsyplin [Methodical system of formation of professional competence of future officers-border guards in the process of training of military-special disciplines]. Avtoreferat dysertacii doctora pedagogichnyh nauk: 13.00.04. Khmelnytsky. 2019. 40 p. [in Ukrainian]

Borovyk L. V. (2018). Zmist psykholoho-pedahohichnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv ta yii zviazok z psykholohichnoiu ta pedahohichnoiu kompetentnostiamy [Content of the psychological and pedagogical competence of future border guard officers and its relationship with psychological and pedagogical competence]. Naukovyi ohliad: naukovyi zhurnal [Scientific Review: Scientific Journal]. Kyiv. 2018. 7(50). P.75–88. [in Ukrainian]

Horbatko K. M. (2018). Formuvannia profesiino-psykholohichnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of professional-psychological competence of future border guards in the process of professional training] Dysertacia kandydata pedagogichnyh nauk: 13.00.04. Khmelnytskyi, 2018. 249 p. [in Ukrainian]

Hriaznov I. O. (2004). Systema moralnoho vykhovannia maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [The system of moral education of future border guards] Monohrafiia [Monograph]. Khmelnytskyi: NAPSU. 2004. 370 p. [in Ukrainian]

Ishchenko D. V. (2005). Deiaki aspekty udoskonalennia kadrovoho zabezpechennia okhorony derzhavnoho kordonu u 2005 rotsi [Some aspects of the improvement of the staffing of the state border protection in 2005]. Naukovyi visnyk NADPSU [Scientific Bulletin of NADPSU]. 2005. №2. P.31-36. [in Ukrainian]

Maksymenko S. D. (2001). Moralno-psykholohichne zabezpechennia sluzhbovoi diialnosti Prykordonnykh viisk Ukrainy [Moral and psychological support of the frontier troops of Ukraine]. Pidruchnyk [Textbook]. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo NAPVU. 2001. 448 p. [in Ukrainian]

Torichnyi O. V. (2012). Teoriia i praktyka formuvannia viiskovo-spetsialnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia [Theory and practice of forming the military-special competence of future border guards in the training process]. Monohrafiia [Monograph]. Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU. 2012. 536 p. [in Ukrainian]

Viyskove vykhovannia: istoriia, teoriia ta metodyka [Military education: history, theory and methodology]. Navchalnyi posibnyk [Textbook] / Pid zah. red. V. V. Yahupova. Kyiv, 2002. 560 p. [in Ukrainian]

Safin O. D. (1997). Psykholohiia upravlinskoi diialnosti komandyra [Psychology of managerial activity of the commander]. Navchalnyi posibnyk [Textbook]. Khmelnitsky: APVU. 1997. 149 p. [in Ukrainian]

Afanasev V. H. (1977). Chelovek v upravlenyy obshchestvom [Man in the management of society]. Moskva: Nauka. 1977. 356 p. [in Russian]

Bliakhman L. S. (1983). Orhanyzatsyia upravlenyia predpryiatyem [Organization of enterprise managemen]t. Moskva: Nauka. 1983. 268 p. [in Russian]

Foxon M. Training Manager Competencies: The standards (3rd Ed.) / M. Foxon, R. C. Richey, R. C. Roberts, T. W. Spannaus Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology. 2003. 177 p. [in English]

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті