МЕТОДИКА РОЗПОДІЛУ СИЛ І ЗАСОБІВ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У РАЙОНІ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

  • Андрій МОСТОВИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-4328-2848
Ключові слова: спеціальний захід, прикордонний загін, сили, засоби, правопорушник, операція об’єднаних сил

Анотація

У науковій статті обґрунтовано необхідність та розроблено методику розподілу сил і засобів прикордонного загону Державної прикордонної служби України для проведення спеціальних заходів у районі операції Об’єднаних сил. Зазначено, що під час проведення спеціальних заходів здійснюється пошук, переслідування та затримання (знищення) правопорушників. Представлено особливості побудови службового (бойового) порядку прикордонного загону для проведення спеціальних заходів відповідно до специфіки завдань, що вирішуються Державною прикордонною службою України, та розкрито зміст та особливості складових елементів побудови. В умовах наведеної задачі розроблено процедуру для розподілу сил і засобів прикордонного загону для проведення спеціальних заходів у районі операції Об’єднаних сил на закріпленій за загоном ділянці відповідальності. Прийнято допущення, що ефективність заходів щодо пошуку правопорушників прямо пропорційна кількості персоналу, який задіяний у них, а ефективність дій прикордонників у різних елементах службового (бойового) порядку не залежить, від якого суб’єкта вони призначені. Крім того, ураховано обмеження щодо наявності персоналу в суб’єктах, визначених для проведення спеціальних заходів, забезпечення елементів службового (бойового) порядку необхідною кількістю персоналу, можливостей прикордонного загону з підготовки до проведення спеціальних заходів. За результатами проведених розрахунків представлено варіант розподілу сил і засобів прикордонного загону для пошуку правопорушників на ділянці відповідальності загону. Практичне значення запропонованої методики полягає у можливості проведення розрахунків за представленими виразами для більш раціонального розподілу сил і засобів за елементами службового (бойового) порядку у спеціальних заходах з пошуку правопорушників.

Посилання

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України. Дата оновлення: 10.07.2019. URL:https://dpsu.gov.ua/ua/photo-infografika-rezultati-operativno-sluzhbovoi-diyalnosti-za-2019-rik/ (дата звернення: 11.05.2019).

Оленсієнко Б. М. Оперативно-боевое применение объединений и соединений Пограничных войск во фронтовой оборонительной операции начального периода войны : дис. ... д-ра. військ. наук : 20.01.03. Хмельницький, 1996. 300 с.

Андрощук О. С., Михайленко О. В. Модель виявлення порушників законодавства на державному кордоні із застосуванням ієрархічного нечіткого логічного виводу. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. К. : НУОУ, 2014 № 1(19). 160 с. С. 5–10.

Івашков Ю. Б. Методологічні основи функціонування Державної прикордонної служби України в загрозливий та особливий періоди: дис. ... д-ра військ. наук. Хмельницький : НАДПСУ. 2018. 359 с.

Кириленко В. А. Методика інформаційно-аналітичного забезпечення вирішення спеціального комплексного завдання щодо оцінки бойової та мобілізаційної готовності підлеглих підрозділів : зб. наук. пр. Хмельницький : НА ДПС України, 2014. № 1(61). 444 с.

Купрієнко Д. А. Методологічні основи розвитку системи прикордонної безпеки України (в умовах диференційованого безпекового середовища): дис. … д-ра військ. наук : 21.02.02. Хмельницький, 2016. 567 с.

Мазур В. Ю. Методологічні основи розбудови системи висвітлення надводної обстановки : дис. … д-ра військ. наук : 21.02.02. Хмельницький, 2019. 502 с.

Фаріон О. Б. Формування оптимального управлінського рішення на використання сил та засобів оперативно-розшукового підрозділу відділу прикордонної служби : зб. наук. пр. Хмельницький : НАДПСУ, 2013. № 2(60). С. 127–134.

Загорка О. М., Мосов С. П., Сбітнєв А. І. Елементи дослідження складених систем військового призначення. К.: НАОУ, 2005. 100 с.

Городнов В. П., Дробаха Г. А., Єрмошин М. О., Смірнов Є. Б. Моделювання бойових дій військ(сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управляння ними (теорія, практика, історія розвитку): монографія. Харків: ХВУ, 2004. 410 с.

Федорчук А. В. Методика оцінки спроможності підрозділів прикордонного загону виконувати завдання з вогневого прикриття в контрольних пунктах в’їзду/виїзду : журнал Честь і закон, Харків, 2019 № 3 (70). С. 42–49.

Загорка О. М., Тюрін В. В. Основні положення комплексної методики вибору доцільних варіантів прикриття важливих державних об’єктів силами та засобами протиповітряної оборони в операції (бойових діях) : зб. наук. пр. Харківський УПС. 2017, № 2(27) С. 26–30.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 03.04.2003 r. № 661-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 27. St. 208. (in Ukrainian)

Rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Data onovlennia: 10.07.2019. URL:https://dpsu.gov.ua/ua/photo-infografika-rezultati-operativno-sluzhbovoi-diyalnosti-za-2019-rik/ (data zvernennia: 11.05.2019). (in Ukrainian)

Olensiienko B. M. Operativno-boevoe primenenie ob"edineniy i soedineniy Pogranichnykh voysk vo frontovoy oboronitel'noy operatsii nachal'nogo perioda voyny : dys. ... d-ra. viisk. nauk : 20.01.03. Khmelnytskyi, 1996. 300 s. (in Russian)

Androshchuk O. S., Mykhailenko O. V. Model vyiavlennia porushnykiv zakonodavstva na derzhavnomu kordoni iz zastosuvanniam iierarkhichnoho nechitkoho lohichnoho vyvodu [A model for detecting violators of legislation at the state border using a hierarchical fuzzy inference]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony [Modern information technologies in the field of security and defense]. K. : NUOU, 2014 № 1(19). 160 s. S. 5–10. (in Ukrainian)

Ivashkov Yu. B. Metodolohichni osnovy funktsionuvannia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy v zahrozlyvyi ta osoblyvyi periody: dys. ... d-ra viisk. nauk. Khmelnytskyi : NADPSU. 2018. 359 s. (in Ukrainian)

Kyrylenko V. A. Metodyka informatsiino-analitychnoho zabezpechennia vyrishennia spetsialnoho kompleksnoho zavdannia shchodo otsinky boiovoi ta mobilizatsiinoi hotovnosti pidlehlykh pidrozdiliv [Methods of information and analytical support for solving a special complex task to assess the combat and mobilization readiness of subordinate units]: zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NA DPS Ukrainy, 2014. № 1(61). 444 s. (in Ukrainian)

Kupriienko D. A. Metodolohichni osnovy rozvytku systemy prykordonnoi bezpeky Ukrainy (v umovakh dyferentsiiovanoho bezpekovoho seredovyshcha): dys. … d-ra viisk. nauk : 21.02.02. Khmelnytskyi, 2016. 567 s. (in Ukrainian)

Mazur V. Yu. Metodolohichni osnovy rozbudovy systemy vysvitlennia nadvodnoi obstanovky : dys. … d-ra viisk. nauk : 21.02.02. Khmelnytskyi, 2019. 502 s. (in Ukrainian)

Farion O. B. Formuvannya opty`mal`nogo upravlins`kogo rishennya na vy`kory`stannya sy`l ta zasobiv operaty`vno-rozshukovogo pidrozdilu viddilu pry`kordonnoyi sluzhby` [Formation of the optimum administrative decision on use of forces and means of operatively-search division of department of frontier service]: zb. nauk. pr. Xmel`ny`cz`ky`j : NADPSU, 2013. 2(60). S. 127–134 (in Ukrainian)

Zahorka O. M., Mosov S. P., Sbitniev A. I. Elementy doslidzhennia skladenykh system viiskovoho pryznachennia. K.: NAOU, 2005. 100 s.

Horodnov V. P., Drobakha H. A., Yermoshyn M. O., Smirnov Ye. B. Modeliuvannia boiovykh dii viisk(syl) protypovitrianoi oborony ta informatsiine zabezpechennia protsesiv upravliannia nymy (teoriia, praktyka, istoriia rozvytku): monohrafiia. Kharkiv: KhVU, 2004. 410 s.

Fedorchuk A. V. Metodyka otsinky spromozhnosti pidrozdiliv prykordonnoho zahonu vykonuvaty zavdannia z vohnevoho prykryttia v kontrolnykh punktakh vizdu/vyizdu : zhurnal Chest i zakon, Kharkiv, 2019 № 3 (70). S. 42–49.

Zahorka O. M., Tiurin V. V. Osnovni polozhennia kompleksnoi metodyky vyboru dotsilnykh variantiv prykryttia vazhlyvykh derzhavnykh obiektiv sylamy ta zasobamy protypovitrianoi oborony v operatsii (boiovykh diiakh) : zb. nauk. pr. Kharkivskyi UPS. 2017, № 2(27) S. 26–30.

Опубліковано
2020-09-16
Як цитувати
МОСТОВИЙА. (2020). МЕТОДИКА РОЗПОДІЛУ СИЛ І ЗАСОБІВ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У РАЙОНІ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 81(3), 138-154. https://doi.org/10.32453/3.v81i3.443
Розділ
Військові науки